2008 m. spalio 2 d. Tarybos priimta Bendroji pozicija (EB) Nr. 26/2008, laikantis Europos bendrijos steigimo sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos ir siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl Bendrijos statistikos apie visuomenės sveikatą ir sveikatą bei saugą darbe (Tekstas svarbus EEE)