Писмен въпрос P-6017/07, зададен от Manolis Mavrommatis (PPE-DE) на Комисията. Колективно управление на права върху интелектуална собственост в ЕС