Регламент (EО) № 83/1999 на Комисията от 13 януари 1999 година за изменение на приложението към Регламент (ЕО) № 1107/96 относно регистрацията на географски указания и наименования за произход по процедурата, определена в член 17 от Регламент (ЕИО) № 2081/92 на Съвета$