Решение на Комисията от 21 декември 1992 година за установяване на спазването от някои държави-членки или региони на изискванията относно бруцелозата ( B. melitensis ) и признаването им на статут на държава-членка или на регион, официално свободни от тази болест (93/52/ЕИО)