Решение за изпълнение (ЕС) 2016/992 на Съвета от 16 юни 2016 година за изменение на Решение за изпълнение 2014/170/ЕС на списъка на несътрудничещи трети държави в борбата с ННН риболов съгласно Регламент (ЕО) № 1005/2008 за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов по отношение на Шри Ланка