/* */

Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/667 на Комисията от 27 април 2016 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2368/2002 на Съвета относно въвеждане на схема за сертифициране в рамките на Кимбърлийския процес за международна търговия с необработени диаманти C/2016/2678