Дело T-276/04: Решение на Първоинстанционния съд от 1 юли 2008 г. — Compagnie maritime belge/Комисия (Конкуренция — Злоупотреба със съвместно господстващо положение — Линейна конференция — Решение, с което се налага глоба на основание на по-ранно решение, частично отменено от Съда — Регламент (ЕИО) № 2988/74 — Разумен срок — Право на защита — Правна сигурност — Сила на пресъдено нещо)