Autexpo/Комисия TITJUR Определение на председателя на Съда от 8 май 1987 г. # Autexpo SpA срещу Комисия на Европейските общности. # Обща търговска политика - Защитни мерки. # Дело 82/87 R.