2011/727/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 7 ноември 2011 година за определяне на финансовото участие на Съюза в разходите, направени в контекста на спешните мерки, предприети за борба с инфлуенцата по птиците в Дания през 2010 г. (нотифицирано под номер C(2011) 7850)