Решение на Съвета от 22 юли 1997 година относно списъка, посочен в член 3, параграф 1, втора алинея от Регламент (ЕИО) № 3254/91 и в член 1, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 35/97 на Комисията$