Писмен въпрос E-2907/10, зададен от Mara Bizzotto (EFD) на Комисията. Използване на Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) в Полша съгласно член 7, параграф 2 от Регламент (EО) № 1080/2006