Писмен въпрос E-4414/08, зададен от Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) на Комисията. Функциониране на центровете за свободно обучение в Гърция