Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление — (Дело COMP/M.5498 — SD/JTIA/Mibrag) Текст от значение за ЕИП