Директива на Съвета от 8 декември 1975 година относно качеството на водите за къпане (76/160/ЕИО)