Дело T-567/12: Решение на Общия съд от 7 ноември 2014 г.  — Kaatsu Japan/СХВП ( „KAATSU“ ) (Марка на Общността — Заявка за словна марка на Общността „KAATSU“  — Абсолютно основание за отказ — Описателен характер — Член 7, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) N °207/2009 — Право на защита — Член 75, второ изречение от Регламент N °207/2009)