Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 64/97 от 4 октомври 1997 година за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП$