/* */

Регламент (ЕО) № 911/2004 на Комисията от 29 април 2004 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 1760/2000 на Европейския парламент и на Съвета относно ушните марки, паспортите и регистрите на стопанствата (текст от значение за ЕИП)