Предложение за регламент на Съвета за отмяна на някои остарели актове на Съвета