Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.5012 — 3M/AERO) Текст от значение за ЕИП