Дело T-534/08: Решение на Общия съд от 30 септември 2010 г. — Granuband/СХВП — Granuflex (GRANUflex) (Марка на Общността — Процедура за обявяване на недействителност — Фигуративна марка на Общността GRANUflex — По-ранно наименование на дружеството и търговско наименование GRANUFLEX — Относително основание за отказ — Член 8, параграф 4 и член 52, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 40/94 (понастоящем член 8, параграф 4 и член 53, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 207/2009))