Писмен въпрос P-6712/08 зададен от Mojca Drčar Murko (ALDE) на Комисията. Отхвърляне на проекти в рамките на LIFE+ Природа и биологично многообразие от Комисията