Съобщение на Комисията съгласно член 17, параграф 5 от Регламент (EO) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността — Покана за участие в търг във връзка с обслужване на редовни въздушни линии съгласно задълженията за обществена услуга Текст от значение за ЕИП