Писмен въпрос P-6288/09, зададен от Emilie Turunen (Verts/ALE) на Комисията. Бисфенол А в шишета за бебета