Sumitomo Chemical и Sumika Fine Chemicals/Комисия TITJUR Решение на Първоинстанционния съд (четвърти разширен състав) от 6 октомври 2005 г. # Sumitomo Chemical Co. Ltd и Sumika Fine Chemicals Co. Ltd срещу Комисия на Европейските общности. # Конкуренция - Регламент (ЕИО) № 2988/74. # Съединени дела T-22/02 и T-23/02.