Решение на Комисията от 20/07/2007 година за обявяване на концентрация за съвместима с общия пазар (Дело COMP/M.4764 - DEBITEL / TALKLINE) съгласно Регламент (ЕИО) № /2004 на Съвета (само текстът на английски език е автентичен)