Регламент (ЕО) № 1243/2007 на Комисията от 24 октомври 2007 година за изменение на приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (Текст от значение за ЕИП)