EBTA valstu Pastāvīgās komitejas Lēmums Nr. 3/2016/PK (2016. gada 2. jūnijs), ar ko paplašina EEZ finanšu mehānisma un Norvēģijas finanšu mehānisma biroja uzdevumus [2017/314]