/* */

Съвместно действие 2008/379/ОВППС на Съвета от 19 май 2008 година за изменение на Съвместно действие 2005/889/ОВППС за създаване на мисия на Европейския съюз за подпомагане на контролно-пропускателен пункт Рафа (EUBAM Rafah)