Ilmoitus tietyille henkilöille, joihin sovelletaan rajoittavia toimenpiteitä, joista säädetään Venezuelan tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annettujen neuvoston päätöksen (YUTP) 2017/2074 liitteessä I ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/2063 liitteessä IV 2020/C 325/05