Teatis teatavatele isikutele, kelle suhtes kohaldatakse piiravaid meetmeid, mis on sätestatud nõukogu otsuse (ÜVJP) 2017/2074 I lisas ja nõukogu määruse (EL) 2017/2063 IV lisas (piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas) 2020/C 325/05