Проект на решение на Комисията от […] година за установяване на списък на продуктите, посочени във втората алинея на член 3, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 1898/87 на Съвета (.../.../ЕО) (Кодифицирана версия)