Решение на Съда (трети състав) от 27 април 2006 г.#Levi Strauss & Co. срещу Casucci SpA.#Искане за преюдициално заключение: Cour de cassation - Белгия.#Директива 89/104/ЕИО.#Дело C-145/05. Решение на Съда (трети състав) от 27 април 2006 г.