/* */

Писмен въпрос P-1291/05, зададен от Georgios Papastamkos (PPE-DE) на Комисията. Tackling misleading statistical results in Western Macedonia