Дело T-90/15: Решение на Общия съд от 16 март 2016 г. — Schoeller Corporation/СХВП — Sqope (SCOPE) (Марка на Общността — Производство за обявяване на недействителност — Словна марка на Общността „SCOPE“ — Абсолютни основания за отказ — Описателен характер — Отличителен характер — Член 7, параграф 1, букви а) и б) от Регламент (ЕО) № 207/2009 — Член 52, параграф 1, буква а) от Регламент № 207/2009)