Писмен въпрос E-008673/11 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) до Комисията. Фармацевтични остатъци във водните пътища