Съобщение от Надзорния орган на ЕАСТ във връзка с член 4, параграф 1, буква а) от акта, посочен в точка 64, буква а) от приложение XIII към Споразумението за ЕИП (Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета относно достъпа на въздушни превозвачи на Общността до вътрешните въздушни трасета на Общността) — Налагане на нови задължения за обществена услуга по отношение на планираните регионални въздушни услуги в Норвегия