Заключение на генералния адвокат Capotorti представено на13 март 1977 г. # Комисия на Европейските общности срещу Френска република. # Дело 68-76. TITJUR Комисия/Франция