PROPCELEX Решение на Комисията от 18 декември 2006 година относно заключението от страна на Европейската общност за изменение на Конвенцията относно достъпа до информация, участието на обществеността в процеса на вземането на решения и достъпа до правосъдие по въпроси на околната среда