Bilka-Kaufhaus TITJUR Заключение на генералния адвокат Darmon представено на15 октомври 1985 г. # Bilka - Kaufhaus GmbH срещу Karin Weber von Hartz. # Искане за преюдициално заключение: Bundesarbeitsgericht - Германия. # Равно третиране на мъжете и жените. # Дело 170/84.