Предварително уведомление за концентрация (Дело M.7477 — Halliburton/Baker Hughes) (Текст от значение за ЕИП)