Писмен въпрос P-5261/07, зададен от Paul van Buitenen (Verts/ALE) на Комисията. Закупуване на сградата, в която е настанено Foyer Européen в Люксембург