/* */

2008/793/ЕО: Решение на Комисията от 1 октомври 2008 година относно приемливостта на разходите, извършени през 2008 г. от определени държави-членки за събиране и управление на необходимите данни за провеждане на Общата политика в областта на рибарството (нотифицирано под номер C(2008) 4013)