Предложение за решение на Съвета за разрешаване пускането на пазара на продукти, съдържащи, състоящи се или произведени от генетично модифицирана царевица MON 88017 (MON-88Ø17-3) съгласно Регламент (ЕО) № 1829/2003 на Европейския парламент и на Съвета