Заключение на генералния адвокат J. Kokott, представено на 3 март 2016 г.