Съобщение на Комисията до Съвета и Европейския Парламент - Преглед на политиката по околната среда за 2008 г. {SEC(2009)842}