Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело COMP/M.5408 — Fortress/Unicredit/Torre) Текст от значение за ЕИП