Заключение на генералния адвокат Roemer представено на28 април 1971 г.