Поправка на Регламент (ЕО) № 1107/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 година относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена подвижност при пътувания с въздушен транспорт ( ОВ L 204, 26.7.2006 г., стр. 1 ) (Специално издание на български език 2007 г., глава 7, том 16, стр. 72)