Становище на Консултативния комитет по ограничителни практики и господстващо положение дадено на 419-тото му заседание на 27 ноември 2006 г. , относно проекторешение по дело COMP/F/38.638 — BR/ESBR