/* */

Заключение на генералния адвокат Sir Gordon Slynn представено на26 януари 1982 г. # AM & S Europe Limited срещу Комисия на Европейските общности. # Дело 155/79. TITJUR AM & S Europe/Комисия